Pojęcia związane z kredytem gotówkowym.

Kredytobiorca i kredytodawca.

Kredytobiorcą nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę jaka nie posiada osobowości prawnej, która otrzymała kredyt od kredytodawcy. W Polsce pojęcie kredytobiorcy wiąże się jedynie z kredytem bankowym. Kredytobiorca w umowie kredytowej zobowiązuje się skorzystać z kwoty kredytu jaka została mu przyznana w sposób jaki został określony w umowie. Zobowiązuje się również, że całą tą kwotę odda w określonym czasie łącznie z odsetkami od tej kwoty i wszystkimi innymi kosztami jakie wiążą się z uruchomieniem kredytu. Kredytodawca również jest osobą fizyczną, prawną lub osobą nieposiadającą osobowości prawnej, ale w przeciwieństwie do kredytobiorcy jest to osoba jaka udziela kredytu. Kredytodawcą w Polsce może być przedsiębiorca jaki udziela kredytu w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi lub bank jeśli mamy do czynienia z każdym innym kredytem niż kredyt konsumencki. Kredytodawca jest zobowiązany do ocenienia sytuacji finansowej kredytobiorcy i do kontrolowania wykorzystania kredytu jaki mu przyznał jak również do kontrolowania czy ten kredyt jest na czas spłacany. Zależność jaka ma miejsce pomiędzy osobą kredytobiorcy i kredytodawcy jest widoczna gołym okiem. Obydwie te osoby wzajemnie się uzupełniają. Jedna bez drugiej nie może istnieć. Między kredytobiorcą, a kredytodawcą istnieje zależność zobowiązaniowa podpisana w postaci umowy kredytowej.

Kredyt gotówkowy i pożyczka gotówkowa.

Kredytem gotówkowym nazywamy kredyt jaki w całości jest wypłacany w formie gotówki. Do kredytów gotówkowych zalicza się między innymi kredyty studenckie i kredyty lombardowe. Kredyty gotówkowe można znaleźć w ofertach każdego banku. Można je brać w różnych kwotach i spłacać w ratach rozłożonych na kilka miesięcy. Pożyczka gotówkowa jest natomiast umową , w ramach której pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy na określony czas. Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się, że odda całą pożyczoną sumę w terminie jaki został zaakceptowany przez obydwie strony, razem z wynagrodzeniem dla pożyczkobiorcy z tytułu udostępnienia tych pieniędzy. Wynagrodzeniem dla pożyczkobiorcy są odsetki i inne opłaty. Zarówno kredyt gotówkowy jak i pożyczka gotówkowa są zobowiązaniami jakie trzeba spłacić w terminie jaki wskazano w umowie.

Prowizja jest formą wynagrodzenia jaką otrzymuje dany podmiot za dokonanie konkretnej czynności prawnej. Może być to prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego jaką naliczają sobie banki. W takim przypadku stanowi ona określony procent kwoty kredytu jaka została przez ten bank przyznana kredytobiorcy. Odsetki są kosztem jaki naliczany jest od pożyczonego kapitału. Jest to wynagrodzenie dla banków za udzielenie kredytu. RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to całkowity koszt jaki ponoszą konsumenci za udzielenie im kredytu. RRSO jest wyrażona w wartości procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Im mniejsza będzie wartość RRSO, tym kredyt będzie tańszy. Wiele osób biorąc kredyt gotówkowy zwraca uwagę jedynie na jego oprocentowanie nominalne i na prowizję za jego udzielenie. Nie zwraca się uwagi na wskaźnik RRSO, który jest bardzo ważnym elementem przy braniu kredytu. Jest to całkowity koszt jaki za ten kredyt zapłacimy i im mniejszą ma on wartość, tym kredyt będzie dla nas tańszy. Na RRSO składają się wszystkie koszta kredytu takie jak odsetki, prowizja, oprocentowanie nominalne, opłata przygotowawcza i wszystkie inne koszta jakie wiążą się z uruchomieniem kredytu.

A propos de l'article